Privacyverklaring Medify Media

Artikel 1: Inleiding

1. Medify Media B.V., verder te noemen Medify Media, verwerkt dagelijks informatie over

personen. Medify Media houdt zich bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

aan de wet en respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en

behandelt deze informatie vertrouwelijk.

2. Medify Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet

goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op

met Medify Media via info@medifymedia.nl.

3. In deze privacyverklaring legt Medify Media uit welke persoonsgegevens worden verzameld

en verwerkt en voor welke doeleinden.

4. Medify Media adviseert om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Artikel 2: Definities

• Privacybeleid:

◦ Dit document omvat het privacybeleid van Medify Media. In dit document wordt

omschreven hoe Medify Media de persoonsgegevens van haar gebruikers verwerkt.

• Gebruiker:

◦ Iedere gebruiker van de website.

• Medify Media:

◦ De verantwoordelijke van dit privacybeleid. Medify Media B.V. is gevestigd aan de

H.J.E. Wenckebachweg 53 K te (1096 AK) Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder KVK-nummer 65267265.

• Website:

www.medifymedia.nl

Artikel 3: Verzamelen van persoonsgegevens

1. Medify Media verwerkt persoonsgegevens als jij gebruik maakt van onze diensten en / of

omdat jij deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Medify Media kan de volgende

persoonsgegevens verzamelen:

a. Voor- en achternaam

b. Adres

c. Geboortedatum

d. Geslacht

e. Burgerlijke staat

f. Telefoonnummer

g. E-mail

h. Andere relevante en aanvullende persoonsgegevens

2. Medify Media heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn

dan 16 jaar zonder toestemming van ouders of voogd. Om te voorkomen dat er, zonder

ouderlijke toestemming, gegevens worden verzameld van personen jonger dan 16 jaar,

worden ouders gevraagd om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Medify Media kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Daarom kan

het voorkomen dat er, zonder hiervan bewust te zijn, toch persoonsgegevens van een

minderjarige werden verzameld zonder de aanwezigheid van toestemming van ouder of

voogd.

Indien jij denkt dat deze situatie zich heeft voorgedaan, neem dan contact met ons op via

info@medifymedia.nl. Medify Media zal dan onderzoeken of er daadwerkelijk

persoonsgegevens van een minderjarige zijn verwerkt zonder toestemming van ouder of

voogd. Indien blijkt dat hiervan sprake is, worden de verzamelde persoonsgegevens

verwijderd.

Artikel 4: Het verwerken van persoonsgegevens

1. Medify Media verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende

doeleinden. In artikel 3 werd aangegeven welke persoonsgegevens verzameld worden.

Artikel 4 licht toe voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verzameld.

2. Samengevat kan worden gesteld dat persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende

doeleinden:

a. Het uitvoeren van de overeenkomst

b. Reclame en marketing

c. Om contact op te nemen ten behoeve van de dienstverlening of om informatie over de

dienstverlening te verstrekken

d. Vanwege een wettelijke verplichting

e. Vanwege een gerechtvaardigd belang

3. Verlenen van diensten

Om een goede dienstverlening te kunnen garanderen heeft Medify Media verschillende

persoonsgegevens nodig. Hierbij kan gedacht worden aan jouw naam, adres,

telefoonnummer, e-mail en andere mogelijke contactgegevens. Zonder deze

persoonsgegevens is Medify Media niet in staat om diensten te verlenen.

4. Marketing doeleinden

Medify Media kan niet zonder (nieuwe) klanten. Om nieuwe klanten en nieuwe

opdrachten te verwerven, verzamelt Medify Media commercieel interessante informatie

over bedrijven, zoals de positie van een bedrijf in de markt, de mogelijke interesse van

het bedrijf in onze diensten en de personen binnen het bedrijf met wie wij in contact

willen komen, of zijn gekomen. Deze gegevens worden verzameld op grond van het

gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

5. Sociale media

Medify Media profileert zich op sociale media waaronder, maar niet limitatief,

Facebook, Twitter, Vimeo, Instagram en Linkedin. Medify Media kan jouw

persoonsgegeven verkrijgen wanneer jij gebruik maakt van functies op de website en

sociale mediakanalen.

6. Sollicitatieprocedure

In het kader van een sollicitatieprocedure worden persoonsgegevens verzameld van

sollicitanten. Het gaat om de persoonsgegevens die de sollicitanten vrijblijvend hebben

verstrekt. Medify Media verzamelt, verwerkt en bewaart de gegevens die relevant zijn

voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en verwijdert de verzamelde gegevens

uiterlijk 2 maanden na afloop van de procedure, tenzij jij toestemming verleent om jouw

persoonsgegevens langer te bewaren. Hiervoor zal expliciet toestemming gevraagd

worden.

7. Andere redenen

Als Medify Media om een andere reden wenst gebruik te maken van jouw

persoonsgegevens, dan wordt daarvoor expliciet om toestemming gevraagd.

Artikel 5: Doorgifte aan derden

1. Medify Media verstrekt jouw persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

2. Medify Media verstrekt jouw persoonsgegevens aan partners zodat zij deze gegevens

kunnen verwerken op basis van de door Medify Media gegeven instructies. De verwerker

van jouw persoonsgegevens verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met het

privacybeleid van Medify Media. Met deze partners sluit Medify Media een

verwerkersovereenkomst, met als doel te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging van

jouw persoonsgegevens.

3. Met jouw toestemming kan Medify Media jouw persoonsgegevens aan andere derden

doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar jij toestemming voor geeft en

wat de gevolgen daarvan zijn.

Artikel 6: Bewaartermijn

1. Medify Media bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het

doel waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld, tenzij de wet anders bepaalt of

indien jij daarvoor expliciet toestemming hebt verleend.

Artikel 7: Rechten van de betrokkene

1. Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen heb jij, als betrokkene,

diverse rechten. Jij kunt deze rechten uitoefenen jegens Medify Media.

2. Je hebt het recht:

a. op informatie

Het recht op informatie houdt in dat jij het recht hebt om te weten wat er met jouw

persoonsgegevens gebeurt en waarom. Medify Media verstrekt jou deze informatie

onder andere middels deze privacyverklaring.

b. op inzage

Het recht op inzage houdt in dat jij de persoonsgegevens die Medify Media

verzamelt mag inzien.

c. op correctie

Het recht op correctie of rectificatie houdt in dat je een verzoek kunt indienen om

jouw persoonsgegevens te wijzigen wanneer de verzamelde persoonsgegevens

onjuist of niet meer actueel zijn.

d. op verwijdering

Onder bepaalde omstandigheden heb je het recht om de persoonsgegevens te laten

verwijderen.

e. op overdracht

Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens geeft je het recht om een

kopie te krijgen van de persoonsgegevens die je aan Medify Media hebt verstrekt.

3. Om gebruik te maken van bovengenoemde rechten dien je een schriftelijk verzoek in te

dienen bij Medify Media via info@medifymedia.nl.

Medify Media gaat zorgvuldig om met de privacyrechten van eenieder en wenst zich ervan

te vergewissen dat degene die het verzoek doet, daadwerkelijk degene is op wie de gegevens

betrekking hebben. Daarom wordt verzocht om een kopie van je legitimatiebewijs te voegen

bij het verzoek. Maak in deze kopie je foto, MRZ, paspoortnummer en BSN-nummer

onleesbaar, omwille van je privacyrechten.

Binnen 4 weken na dagtekening van het verzoek zal Medify Media beslissen en jou deze

beslissing kenbaar maken.

4. Als je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Medify Media, dan

heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de

Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 8: Tot slot

1. Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar info@medifymedia.nl.

2. Deze privacyverklaring is in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene

Verordening Gegevensbescherming. Wetgeving is aan verandering onderhevig. Medify

Media volgt de wetgeving rondom privacy nauwkeurig op. Om die reden kan deze

privacyverklaring gewijzigd worden. De nieuwste versie zal steeds op deze pagina

gepubliceerd worden.